loader image

Nyerj ajándékutalványt Karácsonyra – Játékszabályzat

Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Humtour Kft. (8765 Egeraracsa Fő utca 52. ) által üzemeltetett, https://www.facebook.com/Humtour/ Facebook oldalon elérhető „Humtour élményajándék!” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a Humtour Kft. (továbbiakban: Humtour). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Humtour nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása

A Játék ideje alatt a https://www.humtour.com/hu/utalvany-karacsony-2021/ oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a Játék során a Facebook oldalon megosztott nyereményjátékra vonatkozó posztot likeolják és kommentelik. A Játékban azok vehetnek részt, akik

 • A Humtour élményajándék nyereményjáték posztját likeolók
 • és posztban kommentelik annak a barátjuknak vagy családtagjuknak a nevét akivel elmennének egy túránkra

 

 1. A Játék időtartama

A Játék 2021. november 8. és december 20. között között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a meghirdetés utolsó napján 23 óra 59 percig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Játék részvételi feltételei:

 • Humtour élményajándék poszt kedvelése a Facebookon
 • a posztban ismerős vagy családtag megjelölése
 • jelen Szabályzat elfogadása,
 • A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

 1. Nyeremény

Egy db 20.000 Ft értékben felhasználható ajándékutalvány, 2 db 10 800 Ft értékben felhasználható ajándékutalvány, amelyek 2022.12.31 –ig beválthatók a Humtour Kft. által szervezett bármely túrára és 2 db helyi termékekből készült ajándékcsomag a DoriNita Családi Farmról. 20.000 Ft értékű utalvány nyertese a sorsolás első eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos, a két db 10800. Ft – os utalvány nyertese a sorsolás második és harmadik eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. A 2 db ajándékcsomag nyertese a sorsolás negyedik és ötödik eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Humtour és a Játékos kötelesek együttműködni. A Humtour vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Humtour nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. A Humtour az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 

 1. Sorsolás

A sorsolás 2021. 12. 20-án 10 órakor 10 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Humtour 2 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Humtour tulajdonában marad. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő felhívás posztjában és külön Facebook üzenetben értesítjük a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a név, az e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő megadása, horgolt táskához a pontos postázási cím.

 

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Humtour-ral a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Humtour-t semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Humtour mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét! A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Humtour a nyereményt egy alkalommal postázza. A Humtour nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Humtour-t. A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Humtour-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Humtour részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Humtour a nyeremény átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Humtour nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Humtour az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • a nyertes Játékos név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. 5 törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 14 napig a www.humtour.com weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • a nyeremény átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen a nyertes magáról és elküldje a Humtour Kft. munkatársának, aki (Játékos(ok) képmását, hangját kizárólag a Játékkal a sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozza;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.), Hajtás Pajtás Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty u. 20.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Humtour az Adatkezelési Tájékoztató III. 1. g) pontjában meghatározott célból (adatkezelési nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van) a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján, vagy írásban postai úton a Humtour Kft. 2040 Budaörs Nádasdűlő sétány 9. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását. A Humtour adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Humtour Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (nem likeolás, helytelen kommentelés, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Humtour nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Humtour-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Humtour kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Humtour-ral, vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Humtour a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Humtour nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Humtour nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal 6 (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

 1. Egyéb

A Humtour fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a https://www.facebook.com/Humtour/  Facebook oldalon. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@humtour.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt. Budapest 2021. nov. 8.